Przemysł spożywczy


Od kilkunastu lat spe­cja­li­zu­jemy się w dostar­cza­niu kom­plet­nych roz­wią­zań „pod klucz” dla prze­my­słu spo­żyw­czego, począw­szy od insta­la­cji pro­ce­so­wych, po kom­pletne sys­temy pako­wa­nia.

 

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie naszych pra­cow­ni­ków pozwala nam zapro­po­no­wać roz­wią­za­nia zgodne ze wyma­ga­niami i stra­te­gią dzia­ła­nia naszych Klien­tów, zaczy­na­jąc od pro­stych, jed­nost­ko­wych roz­wią­zań dla poszcze­gól­nych ele­men­tów pro­cesu pro­duk­cji bądź pako­wa­nia, po kom­pletne linie pro­duk­cyjne.

 

Posia­da­nie wielu spe­cja­li­stów róż­nych branż daje nam moż­li­wość stwo­rze­nia kom­plet­nych zespo­łów, które zagwa­ran­tują zarzą­dza­nie inwe­sty­cją na naj­wyż­szym pozio­mie zaczy­na­jąc od pro­cesu pro­jek­to­wa­nia, a koń­cząc na mon­tażu kom­plet­nych linii i ich roz­ru­chu oraz szko­le­niu pra­cow­ni­ków.

 

Specjalizujemy się w wykonawstwie instalacji ze stali kwasoodpornej.

 

Ofe­ro­wane przez nas roz­wią­za­nia zagwa­ran­tują naszym Klien­tom naj­wyż­szą jakość i wydaj­ność pro­cesu pro­duk­cji i pako­wa­nia zgod­nie  ich stan­dar­dami oraz koncepcją.

 

Ofe­ru­jemy roz­wią­za­nia dla gałęzi prze­my­słu spo­żyw­czego takich jak:

 

  • mleczarstwo,
  • wyroby cze­ko­la­dowe i sło­dy­cze,
  • napoje,
  • pro­dukty spo­żyw­cze dla nie­mow­ląt,
  • browarnictwo.