Prze­mysł kosme­tyczny

 

Doświad­cze­nie zdo­byte przy współ­pracy z prze­mysłem kosme­tycznym pozwala zaofe­ro­wać naszym Klien­tom z tej branży paletę roz­wią­zań dla pro­cesu pro­duk­cji i pako­wa­nia takich wyro­bów jak: kremy do twarzy, szam­pony i, odżywki, mleczka kosme­tyczne, pod­kłady i, pudry, pomadki do ust, tusze do rzęs, cienie do powiek oraz per­fumy.

 

Szcze­gól­nie istot­nym w pro­ce­sie two­rze­nia roz­wią­zań dla prze­mysłu kosme­tycznego jest zna­jo­mość zagad­nień zwią­za­nych z obróbką prosz­ków, gdzie posia­damy sze­ro­kie doświad­cze­nie pocho­dzące rów­nież z innych gałęzi prze­mysłu.

 

Nasze rozwiązania dla przemysłu kosmetycznego bazują na koncepcji tzw. skidów - mobilnych modułów osadzonych na ramie, łatwych do transportu po prefabrykacji, mogących mieć zastosowanie w razie potrzeby w różnych miejscach produkcji, czy też łatwo przenoszonych do fabryk Klienta w różnych lokalizacjach.

 

Spe­cy­fika prze­mysłu kosme­tycznego wymaga zaawan­so­wa­nych roz­wią­zań zwią­za­nych z myciem insta­la­cji pro­duk­cyj­nych, które oprócz zapew­nie­nia wyso­kich wyma­gań higie­nicz­nych muszą zagwa­ran­to­wać mini­malne straty pro­duktu. Zwykłe sys­temy CIP nie zawsze dają takie gwa­ran­cje, dla­tego też ofe­ru­jemy naszym Klien­tom zawan­so­wane sys­temy pigo­wa­nia ruro­cią­gów, które pozwa­lają odzy­ski­wać pozo­sta­ło­ści pro­duk­tów.