Prze­mysł far­ma­ceu­tyczny

Prze­mysł far­ma­ceu­tyczny cha­rak­te­ry­zuje się wyso­kimi wyma­ga­niami w zakre­sie sto­so­wa­nych mate­ria­łów oraz mon­tażu linii pro­ce­so­wych, które wyni­kają ze stan­dar­dów GMP oraz GAMP.

 

Nasze rozwiązania dla przemysłu farmaceutycznego bazują na koncepcji tzw. skidów - mobilnych modułów osadzonych na ramie, łatwych do transportu po prefabrykacji, mogących mieć zastosowanie w razie potrzeby w różnych miejscach produkcji, czy też łatwo przenoszonych do fabryk Klienta w różnych lokalizacjach.

 

Posiadamy doświadczenie z obróbce i spawaniu stali specjalnej stosowanej w tej gałęzi przemysłu.

 

W chwili obec­nej posia­damy wykwa­li­fi­ko­waną kadrę, która zapewni wysoką jakość reali­zo­wa­nych inwe­sty­cji na każdym z ich etapów, zaczy­na­jąc od pro­jek­tów, a koń­cząc na reali­za­cji inwe­sty­cji, roz­ru­chu insta­la­cji i szko­le­niu odpo­wie­dzial­nego za nią per­so­nelu.