Prze­mysł che­miczny

 

 

Prze­mysł che­miczny jest jedną z klu­czo­wych gałęzi świa­to­wej gospo­darki, a jego spe­cy­fiką jest wiel­kość pro­duk­cji rzędu milio­nów ton rocz­nie.

 

Róż­no­rod­ność sto­so­wa­nych w nim mate­ria­łów kon­struk­cyj­nych począw­szy od stali czar­nej, po stale wyso­ko­ga­tun­kowe, koniecz­ność speł­nie­nia wymo­gów dla ruro­cią­gów ciśnie­nio­wych zgod­nie z nor­mami PN-EN 13480, PN-EN 12952, prze­pi­sami dozo­ro­wymi UDT i TÜV, ATEX lub innymi spe­cy­fi­ka­cjami tech­nicz­nymi wymaga posia­da­nia naj­wyż­szej klasy spa­wa­czy i mon­te­rów.

 

W chwili obec­nej dys­po­nu­jemy wyspe­cja­li­zo­waną kadrą mogącą reali­zo­wać pro­jekty w prze­my­śle che­micznym przy uwzględ­nie­niu wszyst­kich wyma­gań Klienta w zakre­sie wydaj­no­ści i kosz­tów eks­plo­ata­cji insta­la­cji, bez­pie­czeń­stwa, i higieny pracy jej ope­ra­to­rów oraz jako­ści pro­duktu koń­co­wego.