Poli­tyka pry­wat­no­ści

 

1. Infor­ma­cje ogólne.

 

 • Ope­ra­to­rem Ser­wisu www.multi-aut.com.pl jest Multi-Aut Sp. z o. o. ul. Orzycka 8/46 02-695 War­szawa (KRS: 0000275051, NIP: 5213165124, REGON: 017364832)

 

 • Serwis reali­zuje funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niu w nastę­pu­jący sposób:

 

 • Poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzone w for­mu­la­rzach infor­ma­cje.

 

 • Poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pliki cookie (tzw. „cia­steczka”).

 

 • Poprzez gro­ma­dze­nie logów ser­wera www przez ope­ra­tora hostin­go­wego Multi-Aut Sp. z o. o., funk­cjo­nu­ją­cego pod adre­sem www.multi-aut.com.pl

 

2. Infor­ma­cje w for­mu­la­rzach.

 

 • Serwis zbiera infor­ma­cje podane dobro­wol­nie przez użyt­kow­nika.

 

 • Serwis może zapi­sać ponadto infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie czasu, adres IP)

 

 • Dane w for­mu­la­rzu nie są udo­stęp­niane podmio­tom trze­cim ina­czej, niż za zgodą użyt­kow­nika.

 

 • Dane podane w for­mu­la­rzu mogą sta­no­wić zbiór poten­cjal­nych klien­tów, zare­je­stro­wany przez Ope­ra­tora Ser­wisu w reje­strze pro­wa­dzo­nym przez Gene­ral­nego Inspek­tora Och­rony Danych Oso­bo­wych.

 

 • Dane podane w for­mu­la­rzu są prze­twa­rzane w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­nego for­mu­la­rza, np. w celu doko­na­nia pro­cesu obsługi zgło­sze­nia ser­wi­so­wego lub kon­taktu han­dlo­wego.

 

 • Dane podane w for­mu­la­rzach mogą być prze­ka­zane podmio­tom tech­nicz­nie reali­zu­ją­cym nie­które usługi – w szcze­gól­no­ści doty­czy to prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji o posia­da­czu reje­stro­wa­nej domeny do podmio­tów będą­cych ope­ra­torami domen inter­ne­to­wych (przede wszyst­kim Nau­kowa i Aka­de­micka Sieć Kom­pu­te­rowa j. b. r. – NASK), ser­wi­sów obsłu­gu­ją­cych płat­no­ści lub też innych podmio­tów, z któ­rymi Ope­ra­tor Ser­wisu w tym zakre­sie współ­pra­cuje.

 

3. Infor­ma­cja o pli­kach cookies.

 

 • Serwis korzy­sta z plików cookies.

 

 • Pliki cookies (tzw. „cia­steczka”) sta­no­wią dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i prze­zna­czone są do korzy­stania ze stron inter­ne­to­wych Ser­wisu. Cookies zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z której pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.

 

 • Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu pliki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Ser­wisu.

 

 • Pliki cookies wyko­rzy­sty­wane są w nastę­pu­jących celach:

 

 • two­rze­nia sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć, w jaki sposób Użyt­kow­nicy Ser­wisu korzy­stają ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawar­to­ści;

 

 • utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­nika Ser­wisu (po zalo­go­wa­niu), dzięki której Użyt­kow­nik nie musi na każdej pod­stro­nie Ser­wisu ponow­nie wpi­sy­wać loginu i hasła;

 

 • okre­śla­nia pro­filu użyt­kow­nika w celu wyświe­tla­nia mu dopa­so­wa­nych mate­ria­łów w sie­ciach rekla­mo­wych, w szcze­gól­no­ści sieci Google.

 

 • W ramach Ser­wisu sto­so­wane są dwa zasad­ni­cze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (ses­sion cookies) oraz „stałe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyjne” są pli­kami tym­cza­so­wymi, które prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika do czasu wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia strony inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej). „Stałe” pliki cookies prze­cho­wy­wane są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika przez czas okre­ślony w para­me­trach plików cookies lub do czasu ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­nika.

 

 • Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­darka inter­ne­towa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie plików cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika. Użyt­kow­nicy Ser­wisu mogą doko­nać zmiany usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­darka inter­ne­towa umoż­li­wia usu­nię­cie plików cookies. Moż­liwe jest także auto­ma­tyczne blo­ko­wa­nie plików cookies Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na ten temat zawiera pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­darki inter­ne­to­wej.

 

 • Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia plików cookies mogą wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wisu.

 

 • Pliki cookies zamiesz­czane w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­nika Ser­wisu i wyko­rzy­sty­wane mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­torem Ser­wisu rekla­mo­daw­ców oraz part­ne­rów.

 

a) Zale­camy prze­czy­ta­nie poli­tyki ochrony pry­wat­no­ści tych firm, aby poznać zasady korzy­stania z plików cookie wyko­rzy­sty­wane w sta­ty­stykach: Poli­tyka ochrony pry­wat­no­ści Google Ana­ly­tics

 

 • Pliki cookie mogą być wykorzy­stane przez sieci rekla­mowe, w szcze­gól­no­ści sieć Google, do wyświe­tle­nia reklam dopa­so­wa­nych do spo­sobu, w jaki użyt­kow­nik korzy­sta z Ser­wisu. W tym celu mogą zacho­wać infor­ma­cję o ścieżce nawi­ga­cji użyt­kow­nika lub czasie pozo­sta­wa­nia na danej stro­nie.

 

b) W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­nika gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mową Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­jące z plików cookies przy pomocy narzę­dzia: https: //www. google. com/ad­s/pre­fe­ren­ces/

 

4. Logi ser­wera.

 

 • Infor­ma­cje o nie­któ­rych zacho­wa­niach użyt­kow­ników pod­le­gają logo­wa­niu w war­stwie ser­we­ro­wej. Dane te są wyko­rzy­sty­wane wyłącz­nie w celu admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem oraz w celu zapew­nie­nia jak naj­bar­dziej spraw­nej obsługi świad­czo­nych usług hostin­go­wych.

 

 • Prze­glą­dane zasoby iden­ty­fi­ko­wane są poprzez adresy URL. Ponadto zapi­sowi mogą pod­le­gać:

 

 • czas nadej­ścia zapy­ta­nia,

 

 • czas wysła­nia odpo­wie­dzi,

 

 • nazwę stacji klienta – iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wana przez pro­to­kół HTTP,

 

 • infor­ma­cje o błę­dach jakie nastą­piły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP,

 

 • adres URL strony poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­nika (refe­rer link) – w przy­padku gdy przej­ście do Ser­wisu nastą­piło przez odno­śnik,

 

 • infor­ma­cje o prze­glą­darce użyt­kow­nika,

 

 • Infor­ma­cje o adre­sie IP.

 

 • Dane powyż­sze nie są koja­rzone z kon­kret­nymi oso­bami prze­glą­da­ją­cymi strony.

 

 • Dane powyż­sze są wyko­rzy­sty­wane jedy­nie dla celów admi­ni­stro­wa­nia ser­we­rem.

 

5. Udo­stęp­nie­nie danych.

 

 • Dane pod­le­gają udo­stęp­nie­niu podmio­tom zewnętrz­nym wyłącz­nie w gra­ni­cach praw­nie dozwo­lo­nych.

 

 • Dane umoż­li­wiające iden­ty­fi­ka­cję osoby fizycz­nej są udo­stęp­niane wyłą­cze­nie za zgodą tej osoby.

 

 • Ope­ra­tor może mieć obo­wią­zek udzie­la­nia infor­ma­cji zebra­nych przez Serwis upo­waż­nio­nym orga­nom na pod­sta­wie zgod­nych z prawem żądań w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z żąda­nia.

 

6. Zarzą­dza­nie pli­kami cookies – jak w prak­tyce wyra­żać i cofać zgodę?

 

 • Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać plików cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­darki. Zastrze­gamy, że wyłą­cze­nie obsługi plików cookies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić korzy­stanie ze stron www

 

 • W celu zarzą­dza­nia usta­wie­niami cookies wybierz z listy poni­żej prze­glą­darkę inter­ne­to­wą/ system i postę­puj zgod­nie z instruk­cjami:

 

   1. Inter­net Explo­rer

 

   1. Chrome

 

   1. Safari

 

   1. Fire­fox

 

   1. Opera

 

   1. Android

 

   1. Safari (iOS)

 

   1. Win­dows Phone

 

   1. Black­berry