OFERTA

 

Rozwiązania dla mycia CIP

 

Stacje CIP (Cle­aning In Place) prze­zna­czone są do obie­go­wego mycia i dezyn­fek­cji insta­la­cji prze­my­sło­wych w prze­my­śle spo­żyw­czym, kosme­tycz­nym i far­ma­ceu­tycz­nym, czyli tam, gdzie stan higieny insta­la­cji ma wpływ na jakość pro­duktu koń­co­wego.

  

Typowa stacja CIP składa się z kilku zbior­ni­ków prze­zna­czo­nych na wodę płu­czącą, wodę powrotną, zasa­dowe i kwaśne środki myjące, oraz w spe­cy­ficz­nych przy­pad­kach na środek dezyn­fek­cyjny.

  

Systemy CIP powinny zapew­niać szybki i sku­teczny proces mycia oraz dezyn­fek­cji insta­la­cji prze­my­sło­wej. W chwili obec­nej sto­suje się stacje z ręcz­nym wybo­rem cykli i dróg mycia, oraz stacje w pełni zauto­ma­ty­zo­wane.

  

Wyróż­niamy stacje mycia CIP:

  

a) jed­no­to­rowe – w tym samym czasie może być myta i dezyn­fe­ko­wana jedna linia,

b) wie­lo­to­rowe – w tym samym czasie może być myte dezyn­fe­ko­wane klika linii.

 

Zazwy­czaj sto­suje się nastę­pu­jące etapy mycia i dezyn­fek­cji za pomocą układu CIP:

 

a) płu­ka­nie wstępne z zawró­ce­niem wody do zbior­nika wody powrot­nej,

b) mycie alka­liczne, które ma na celu usu­nię­cie z insta­la­cji pro­duk­cyj­nej pozo­sta­ło­ści orga­nicz­nych takich jak białka, tłusz­cze, 

c) płu­ka­nie pośred­nie, mające na celu usunięcie z instalacji środka alkalicznego,

d) mycie kwaśne, mające na celu neu­tra­li­za­cję po myciu alka­licz­nym oraz usu­nię­cie związ­ków nieorga­nicz­nych z insta­la­cji pro­duk­cyj­nych,

e) płu­ka­nie pośred­nie, mające na celu usunięcie z instalacji środka kwaśnego,

f) dezyn­fek­cja, mająca na celu odpowiednie przygotowanie mikrobiologiczne instalacji,

g) płu­ka­nie koń­cowe w celu usunięcia środka dezynfekcyjnego, jeśli istnieje taka potrzeba.

 

Zarówno ilość etapów, ich czasy, temperatury oraz rodzaj zastosowanych środków zależy od indywidulanych preferencji Klientów.

 

Na końcowy efekt mycia, a co za tym idzie, prawidłowego przygotowania instalacji do dezynfekcji mają cztery elementy, zwane też kołem Sinnera:

 

a) rodzaj użytego środka chemicznego,

b) czas mycia,

c) temperatura mycia,

d) mechanika mycia, w przypadku stacji CIP - burzliwość przepływu środka myjącego.

 

Oferujemy naszym Klientom w pełni zintegrowane systemy CIP wykonane w technice skid, co zapewnia im multifunkcjonalność i mobilność.