OFERTA

 

Pig­gingi

 

Systemy tzw. pigo­wa­nia, czyli usu­wa­nia pozo­sta­ło­ści pro­duktu z ruro­cią­gów, a tym samym jego odzysk, spraw­dzają się szcze­gól­nie tam, gdzie koszt pro­duktu w odnie­sie­niu do jego ilości pozo­sta­ją­cej na ścian­kach ruro­ciągu ma zna­cze­nie z punktu eko­no­miki pro­cesu.

 

Drugim, istot­nym ele­men­tem, jaki należy roz­wa­żyć przy wpro­wa­dze­niu sys­temu pigo­wa­nia jest oszczęd­ność mediów zuży­wa­nych pro­ce­sie mycia CIP: wody i środ­ków che­micz­nych. Nie ozna­cza to, że zasto­so­wa­nie sys­temu pig­gingu pozwoli nam cał­ko­wi­cie wyeli­mi­no­wać mycie CIP, ale przy­czyni się do reduk­cji czę­sto­tli­wo­ści CIP-owania części ruro­cią­gów linii.

 

Bene­fity wyni­ka­jące z zasto­so­wa­nie sys­te­mów pigo­wa­nia możemy zawrzeć w nastę­pu­ją­cych punk­tach:

 

 • szybki zwrot kosz­tów inwe­sty­cji,
 • zwięk­sze­nie uzysku pro­duktu,
 • niższe koszty pracy,
 • krót­sze okresy prze­stoju,
 • niższe koszty mycia insta­la­cji
 • reduk­cja zuży­cia wody.

 

 

Wybór opty­mal­nego sys­temu pig­go­wa­nia każ­do­ra­zowo jest okre­ślany w ramach wspól­nego prze­glądu apli­ka­cji i dys­ku­sji pomię­dzy Multi-Aut a Klien­tem.  

 

Opra­co­wu­jemy apli­ka­cję pig­gingu dosto­so­wane każ­do­ra­zowo do indy­wi­du­al­nych potrzeb Klienta. Osta­tecz­nie wybór sys­temu opiera się na ana­li­zie kosz­ty­/ko­rzy­ści biorąc pod uwagę takie pod­sta­wowe czyn­niki jak:

 

 • czy system ma być zauto­ma­ty­zo­wany czy ręczny,
 • czy proces wypy­cha­nia[pigging] ma być jed­no­dro­gowy tj. ele­ment wypy­cha­jący[piga] uru­cha­miana jest u źródła i usu­wana w miej­scy prze­zna­cze­nia; czy też dwu­bie­gowa, gdzie ele­ment wypy­cha­jący jest zawra­cany dostacji począt­ko­wej pig­go­wa­nia – po wcze­śniej­szym wykry­ciu w miej­scu prze­zna­cze­nia [stacji końcowej],
 • czy linia prze­sy­łowa ma być wypy­chana z jed­nego źródła do jed­nego miej­sca prze­zna­cze­nia, czy też ist­nieje potrzeba by zaim­ple­men­to­wać wiele źró­deł/ miejsc prze­zna­cze­nia,
 • jaki typ ruro­ciągu będzie wyko­rzy­stany do pig­gingu. Typowy to rury higie­niczne ze stali kwa­so­od­por­nej,
 • jakie są wła­ści­wo­ści fizy­ko­che­miczne, tem­pe­ra­tury pro­duk­tów, które będą trans­fe­ro­wane za pomocą pig­gingu,
 • czy jest potrzeba sto­so­wa­nia mycia CIP linii po pig­go­wa­niu, czy piga ma być obecna pod­czas mycia CIP.

 

W chwili obec­nej posia­damy sze­roką gamę sys­te­mów pigo­wa­nia w opar­ciu o roz­wią­za­nia własne, jak rów­nież roz­wią­za­nia reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów w tej dzie­dzi­nie.