OFERTA

 

Paste­ry­za­cja/Ste­ry­li­za­cja 

 

Paste­ry­za­cja jest pro­ce­sem obróbki ciepl­nej któ­rego celem jest zaha­mo­wa­nie wzro­stu drob­no­ustro­jów cho­ro­bo­twór­czych i enzy­mów przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu war­to­ści sma­ko­wych oraz odżyw­czych pro­duktu. Celem sto­so­wa­nia paste­ry­za­cji jest zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa pro­duktu dostar­cza­nego klien­towi oraz wydłu­że­nie ter­minu przy­dat­no­ści do spo­ży­cia.  

 

Nasze modu­larne układy paste­ry­za­cji MAMilkThermTM cha­rak­te­ry­zują się nowo­cze­snymi roz­wią­za­niami zapew­nia­ją­cymi pełną kon­trole nad pro­ce­sem paste­ry­za­cji oraz wypo­sa­żone są w zaawan­so­wane układy auto­ma­tyki pozwa­la­jące na oszczęd­ność ener­gii oraz zmniej­szone straty w sto­sunku do kon­ku­ren­cyj­nych roz­wią­zań.  

 

W naszych roz­wią­za­niach sku­piamy się na zapew­nie­niu bez­pie­czeń­stwa pro­duktu oraz na opty­ma­li­za­cji cało­ścio­wych kosz­tów użyt­ko­wa­nia: 

 

Kon­sump­cja ener­gii układ auto­ma­tyki wyłą­cza­ją­cej główne moduły paste­ry­za­tora w przy­padku braku prze­pływu pro­duktu paste­ry­zo­wa­nego, wysoki sto­pień rege­ne­ra­cji pro­dukt /media grzew­cze.  

 

Pełna kon­trola para­me­trów ciągłe moni­to­ro­wa­nie­/re­je­stra­cja kry­tycz­nych para­me­trów pro­cesu (HACCP) typu tem­pe­ra­tury, róż­nica ciśnień i auto­ma­tyczna rekon­fi­gu­ra­cja prze­pływu pro­duktu  

 

Mini­ma­li­za­cja stratzaawan­so­wane opcje wypy­cha­ń/za­le­wań uwzględ­nia­jące rów­nież insta­la­cje przed i po ukła­dzie paste­ry­za­cji pozwa­la­jące na zmniej­sze­nie strat pro­duktu.  

 

Dostępne opcje:

 

  • Ste­ry­li­za­cja,
  • Odga­zo­wa­nie pro­duktu,
  • Homo­ge­ni­za­cja,
  • Mycie opcje CIP wewnętrz­ny­/zew­nętrzny,
  • Wymien­niki pły­towe / rurowe (zwłasz­cza dla pro­duktów o wyso­kiej lep­ko­ści),
  • Układy sani­tar­ne/ asep­tyczne (np. pro­duk­cja napo­jów).

 

 

Dostępne zakresy:  

 

  • MAT1 2000 l/h do 10 000 l/h
  • MAT2 10 000 l/h do 15000 l/h
  • MAT3 15 000 l/h do 25000 l/h
  • MAT-B > 250000 l/h