OFERTA

 

Obróbka prosz­ków

 

Obróbka prosz­ków to zagad­nie­nie sze­ro­kie i kom­plek­sowe. Obej­muje między innymi nastę­pu­jące zagad­nie­nia:  

 

  • Dozo­wa­nie – dokładne dozo­wa­nie, w sposób okre­sowy i ciągły. Dozo­wa­nie ręczne i auto­ma­tyczne- z dużą dokład­no­ścią.

 

  • Prze­sie­wa­nie – wiele rodza­jów prze­sie­wa­nia i czysz­cze­nia, wli­cza­jąc w to sepa­ra­cje magne­tyczną i wykry­wa­nie metali.

 

  • Mie­sza­nie – różne tech­no­lo­gie mie­sza­nia, by spro­stać Pań­stwa wyma­ga­niom

 

  • Trans­por­to­wa­nie – kompletne sys­temy trans­portu sub­stan­cji syp­kich. Z zasto­so­wa­niem tech­niki pod­ci­śnie­nia i nad­ci­śnie­nia.

 

  • Prze­cho­wy­wa­nie – systemy maga­zy­nowe wewnętrzne i zewnętrzne, z pro­stym sys­te­mem opróż­nia­nia i zała­dunku.

 

  • Pako­wa­nie – oferu­jemy tech­no­lo­gie pako­wa­nia/ roz­pa­ko­wa­nia róż­nych opa­ko­wań (m.in. big-bagi, worki itp.) by spro­stać Pań­stwa wyma­ga­niom.

 

 

Zapew­niamy wiedzę, dostar­czamy tech­nikę, sprzęt, tech­no­lo­gię i auto­ma­tykę dla poda­nego zakresu aby otrzy­mać satys­fak­cjo­nu­jący efekt koń­cowy dla Pań­stwa.  

 

Wyko­nu­jemy to w sposób przy­ja­zny, bez­pieczny i efek­tywny kosz­towo. Dla wielu rodza­jów pro­ce­sów z udzia­łem prosz­ków, dla prze­my­słu spo­żyw­czego i pokrew­nych, możemy zapro­po­no­wać indy­wi­du­al­nie zapro­jek­to­waną insta­la­cję, która jest w pełni zauto­ma­ty­zo­wana dla pro­stej nie­za­wod­nej obsługi.