OFERTA

 

Fil­tra­cja­/De­mi­ne­ra­li­za­cja 

 

Fil­tra­cją nazy­wamy proces oddzie­le­nia ciał sta­łych od cieczy i gazów w prze­gro­dach poro­wa­tych fil­trów. Proces fil­tra­cji możemy podzie­lić na:  

 

  • mikro­fil­tra­cję, gdzie pory mem­bran poro­wa­tych mają roz­miar 0,2–10 μm, tak więc proces prze­pro­wa­dzany jest przy ciśnie­niu 0,1–0,3 MPa. Pozwala to odfil­tro­wa­nie kolo­idów, zawie­sin i bak­te­rii.

 

  • ultra­fil­tra­cję, gdzie pory mem­bran wyno­szą zazwy­czaj 2–90 nm. Ultra­fil­tra­cja pozwala na sepa­ra­cję roz­two­rów rze­czy­wi­stych, roz­dział mie­sza­nin gazów, ale nie­stety jest pro­ce­sem cza­so­ch­łon­nym i wymaga dużych ciśnień.

 

  • nano­fil­tra­cję, gdzie pory mem­bran wyno­szą poni­żej 2 nm. Nano­fi­tra­cja pozwala zatrzy­mać na mem­branie zatrzy­my­wane są związki orga­nicznemasie czą­stecz­ko­wej więk­szej niż 200–300 Da) oraz jony dwu- i więcej war­to­ściowe, a prze­pusz­czane w dużym stop­niu jony jednowar­to­ściowe. Nano­fi­tra­cja wymaga ciśnie­nia pro­ce­so­wego w zakre­sie 1–3 MPa.

 

Układy wody demi­/ste­ryl­nej

 

Wodę demi­ne­ra­li­zo­waną można uzy­skać na kilka spo­so­bów, ale naj­po­pu­lar­niej­szym z nich jest zasto­so­wa­nie wymiany jono­wej.

 

Proces wymiany jono­wej prze­pro­wa­dzany jest w wymien­ni­kach jono­wych nazy­wa­nych rów­nież joni­tami, słu­żą­cych do usu­wa­nia katio­nów i anio­nów z pod­da­wa­nej pro­ce­sowi demi­ne­ra­li­za­cji wody. Celem demi­ne­ra­li­za­cji jest usu­nię­cie wszyst­kich jonów. Głów­nym ele­men­tem jonitu jest żywica jonowa o dodat­nim lub ujem­nym ładunku.

 

Typowy układ do demi­ne­ra­li­za­cji za pomocą wymiany jono­wej składa się z dwóch zbior­ni­ków. Jeden z nich zawiera żywicę katio­nowo-wymienną (katio­nit) w formie wodo­ro­wej (H+), a drugi żywicę anio­nową (anio­nit) w formie hydrok­sy­lo­wej (OH-). Pod­da­wana pro­ce­sowi woda prze­pływa przez żywicę katio­nową, gdzie jony dodat­nie (kationy) zastę­po­wane są jonami wodo­ro­wymi, a następ­nie kie­ro­wana jest
do kolumny anio­no­wej, gdzie wszyst­kie ujem­nie nała­do­wane jony są wymie­niane na jony hydrok­sy­lowe. Jony wodo­rowe i hydrok­sy­lowe łączą się two­rząc wodę.

Powyż­szy układ może być roz­bu­do­wany o trzeci zbior­nik zwie­ra­jący anio­nit słabej zasady, ulo­ko­wany pomię­dzy zbior­nikiem katio­nitu a zbior­nikiem anio­nitu. Sto­suje się rów­nież dodat­kowe układy usu­wa­nia CO2. 

 

Proces odwró­co­nej osmozy (RO) pozwala na usu­nię­cie jonów, bak­te­rii, cukrów, białek i innych ele­men­tów o masie czą­stecz­ko­wej w gra­ni­cach 150–250 Da (Dalton). Polega na wymu­szo­nej dyfu­zji wody przez mem­branę pół­prze­pusz­czalną przy użyciu pompy wyso­ko­ci­śnie­nio­wej od 3,4 do 69 bar. Proces ten usuwa 99,9 % wiru­sów i bak­te­rii.  

 

Ste­ry­li­za­cja UV zapew­nia uzy­ska­nie wody ste­ryl­nej bez zmiany składu fizy­ko­che­micz­nego oraz walo­rów orga­no­lep­tycz­nych wody. W pro­ce­sie pro­duk­cji wody ste­ryl­nej ma zasto­so­wa­nie tech­no­lo­gia wężow­ni­cami ste­ry­li­zu­ją­cymi UV-C.

 

Rynki w któ­rych funk­cjo­nu­jemy w wielu przy­pad­kach wyma­gają dostawy dedy­ko­wa­nych stacji fil­tra­cji.  

 

 

 Zbu­du­jemy i dostar­czymy zgodne z wyma­ga­niami wydaj­no­ścio­wymi oraz dopa­so­wane pod wzglę­dem kon­fi­gu­ra­cji układy: 

 

  • fil­tra­cji/ demi­ne­ra­li­za­cji wody,
  • fil­tra­cji powie­trza i innych gazów robo­czych,
  • ste­ry­li­za­cji wody, powie­trza oraz innych gazów metodą fil­tra­cji.

 

Okre­ślone wyma­ga­nia posta­wione przez klienta pozwolą nam dopa­so­wać tech­no­lo­gię fil­tra­cji, zmi­ni­ma­li­zo­wać zuży­cie ener­gii, zop­ty­ma­li­zo­wać zabu­dowę insta­la­cji.  

 

Współ­pra­cu­jemy z reno­mo­wa­nymi dostaw­cami wkła­dów i mem­bran fil­tra­cyj­nych zapew­niając jakość, trwa­łość i niskie koszty eks­plo­ata­cji.