OFERTA

 

Farmy zbior­ni­ków

 

W prze­my­sło­wej pro­duk­cji spo­żyw­czej, che­micz­nej, far­ma­ceu­tycz­nej, prze­twór­stwa two­rzyw i innych zapew­nie­nie cią­gło­ści dostaw surow­ców jest klu­czo­wym czyn­ni­kiem eko­no­micz­nym.  

 

W pro­ce­sie obróbki i przy­go­to­wa­nia do pako­wa­nia zbior­niki i silosy odgry­wają dużą rolę w ela­stycz­nym pro­ce­sie pro­duk­cji.  

 

Dostar­czymy maga­zyny na pro­dukty ciekłe i sypkie dopa­so­wane do wyma­gań pro­duktu (agre­syw­ność, asep­tyka, lep­kość) z cen­tral­nym system zarzą­dza­nia i moni­to­ro­wa­nia para­me­trów maga­zy­no­wa­nia.

 Zbu­du­jemy stacje dys­try­bu­cji (zała­dunku i roz­ła­dunku) zbior­ni­ków wyko­rzy­stu­jąc kom­pak­towe roz­wią­za­nia reno­mo­wa­nych pro­du­cen­tów zawo­rów.

 

Zapewniamy sterylność i stabilność przechowywania przez utrzymanie nadciśnienia w zbiorniku, monitorowanie temperatury, wilgotności oraz innych parametrów procesu, których wymaga jego specyfika.