OFERTA

 

Proces

 

Od początku dzia­łal­no­ści firmy zaj­mu­jemy się pro­jek­to­wa­niem, wyko­naw­stwem i wdra­ża­niem dla naszych Klien­tów sze­roko rozu­mia­nych technologii pro­ce­so­wych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w reali­za­cji pro­jek­tów w chwili obec­nej jesteśmy w stanie dostar­czyć roz­wią­za­nia dla sze­ro­kiej gamy pro­duk­tów typu: ciecze, proszki, ciała stałe jak i róż­no­rod­nych gałęzi prze­my­słu. Posia­damy wiele goto­wych roz­wią­zań dla poszcze­gól­nych gałęzi pro­ce­so­wych jak rów­nież jesteś my w stanie dobrać tech­no­logię obróbki dla prak­tycz­nie każ­dego rodzaju pro­duktu nie­za­leż­nie od jego wła­ści­wo­ści fizy­ko­che­micz­nych.

 

Naszą spe­cjal­no­ścią jest kom­plek­sowa reali­za­cja ciągów i linii tech­no­logicznych. Nasza firma zapew­nia kom­pletny zakres prac zwią­za­nych z reali­za­cją pro­jektu która gwa­ran­tuje uru­cho­mie­nie insta­la­cji w uzgod­nio­nych ter­mi­nach z wyma­ganą wydaj­no­ścią:

 

  • opra­co­wa­nie tech­no­logii,
  • przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów wyko­naw­czych dla każdej z branż: (tech­no­logia, elektryka, auto­ma­tyka),
  • kom­ple­ta­cje i dostawy ele­men­tów,
  • pre­fa­bry­ka­cja i mon­taże mecha­niczne,
  • pre­fa­bry­ka­cja szaf ste­row­ni­czych,
  • mon­taże i insta­la­cje obiek­towe mecha­niki jak i insta­la­cji elek­tryki,
  • wyko­na­nie kom­plet­nej insta­la­cji ste­ro­wa­nia AKpiA,
  • uru­cho­mie­nie insta­la­cji,
  • prze­ka­za­nie insta­la­cji do ruchu,
  • serwis gwa­ran­cyjny i pogwa­ran­cyjny.

 

 

 

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie pozwala nam zapro­po­no­wać roz­wią­za­nia zgodne ze wyma­ga­niami i stra­te­gią dzia­ła­nia naszych Klien­tów, zaczy­na­jąc od pro­stych, jed­nost­ko­wych roz­wią­zań dla poszcze­gól­nych ele­men­tów pro­cesu pro­duk­cji aż po kom­pletny zakres tech­no­logii pro­duk­cji.

 

Pro­jekty reali­zu­jemy zgod­nie ze stan­dar­dami ISO 9001, 14001, 18001 i 22000 przy jednoczesnym,  ciągłym dążeniu do podno­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji naszej kadry. W chwili obec­nej jeste­śmy jednostką cer­ty­fi­ko­waną w zakre­sie tech­no­logii spa­wa­nia.