Firma

 

Firma Multi – Aut powstała w 2001 roku w War­sza­wie, a jej począt­kiem dzia­łal­no­ści była auto­ma­tyka prze­my­słowa.

 

Dyna­miczny rozwój firmy oraz ocze­ki­wa­nia rynku na reali­za­cję pro­jek­tów „pod klucz” spo­wo­do­wały w 2003 roku posze­rze­nie zakresu dzia­łal­no­ści o pro­jek­to­wa­nie i wyko­naw­stwo linii pro­ce­so­wych.  

 

Rok 2005 to dla Multi – Autu kolejny kamień milowy w roz­woju – posze­rze­nie dzia­łal­no­ści o kon­struk­cję maszyn prze­my­sło­wych i sys­te­mów paku­ją­cych.

 

W chwili obec­nej Multi – Aut to śred­niej wiel­ko­ści firma mająca sta­bilną pozy­cję na rynku, posia­da­jąca własne biuro pro­jek­towe, jak rów­nież warsztaty pozwa­la­jące na pre­fa­bry­ka­cję urzą­dzeń w sys­te­mie skid, a następ­nie ich montaż u Klien­tów.

 

Projektujemy, prefabrykujemy, a następnie montujemy i oddajemy w użytkowanie Klientom zapewniając pełny serwis kompletne linie produkcyjne przy uwzględnieniu standardów GMP, GHP oraz HACCP. Pracujemy dla Klientów w kraju i zagranicą. Projektujemy instalacje w taki sposób, aby zapewnić maksymalna wydajność, redukcję strat oraz optymalizację zużycia energii.

 

Multi-Aut oferuje kompletny zakres prac niezbędny do całościowej realizacji projektu:

 

  • inżyniering oraz opracowanie projektu,
  • prefabrykację “skidów” w naszym warsztacie,
  • wykonanie kompletnych maszyn testy FAT,
  • montaże instalacji w fabryce u Klienta,
  • zarządzanie projektem,
  • automatykę,
  • rozruchy, szkolenia obsługę pogwarancyjną.

 

Misja i wizja

 

  • Wizją firmy Multi – Aut jest pozy­cja jed­nego z czo­ło­wych dostaw­ców kom­plet­nych roz­wią­zań w zakre­sie linii pro­duk­cyj­nych, paku­ją­cych oraz auto­ma­tyki,

 

  • Misją firmy Multi – Aut jest kre­owa­nie popytu i dostar­cza­nie sze­ro­kiej palety roz­wią­zań inży­nie­ryj­nych i ser­wisu o jako­ści wyprze­dza­ją­cej ocze­ki­wa­nia Klien­tów na ryn­kach pol­skim i zagra­nicz­nym.

 

Cer­ty­fi­katy