Pakowanie

  Robotyka

 

Jesteśmy jednym z liderów na rynku projektowania, wykonawstwa,
wdrożeń, serwisu systemów pakujących, automatyki i robotyki.
Nasze innowacyjne rozwiązania, wiedza i doświadczenie zdobyte przy
współpracy z wieloma gałęziami przemysłu owocują wartością dodaną dla naszych Klientów
.

     ZOBACZ WIĘCEJ     
      

 

  Pakowanie

  Robotyka

 

Jesteśmy jednym z liderów na rynku projektowania, wykonawstwa,
wdrożeń, serwisu systemów pakujących, automatyki i robotyki.
Nasze innowacyjne rozwiązania, wiedza i doświadczenie zdobyte przy
współpracy z wieloma gałęziami przemysłu owocują wartością dodaną dla naszych Klientów
.

     ZOBACZ WIĘCEJ     
      

 

  Instalacje

  procesowe

 

Naszą specjalnością jest projektowanie, wykonawstwo, uruchomienie
i serwis instalacji procesowych dla wielu gałęzi przemysłu
.

     ZOBACZ WIĘCEJ     
       
   

MA - Pro­cess

Kom­pletne insta­la­cje pro­ce­sowe


MA jest dostawcą kom­plek­so­wych roz­wią­zań insta­la­cji pro­ce­so­wych „pod klucz” od kon­cep­cji poprzez pro­jekt aż po koń­cowe uru­cho­mie­nie. W reali­zo­wa­nych pro­jektach zapew­niamy wykwa­li­fi­ko­wane zespoły mecha­nicz­no/ spa­wal­ni­cze, elek­tryki i auto­ma­tyki.

 
    ZOBACZ WIĘCEJ  
       
   

MA – Pac­ka­ging

Linie paku­jące dla każ­dego prze­my­słu

 

MA dostar­cza kom­pletne linie paku­jące dla każdej gałęzi prze­my­słu. Naszą spe­cjal­no­ścią są cał­ko­wi­cie zro­bo­ty­zo­wane urządzenia o dużych wydaj­no­ściach, które umoż­li­wiają pako­wa­nie pro­duktu w dowolnej konfiguracji.

 

 
    ZOBACZ WIĘCEJ